Sinds 1 januari 2017 mag de verpleegkundig specialist ggz regiebehandelaar zijn, net als onder andere de psychiater, klinisch psycholoog en verslavingsarts. De invulling van deze rol verloopt nog erg wisselend tussen en binnen instellingen. Bovendien wordt de rol van regiebehandelaar nog niet altijd optimaal ingevuld door de VS-ggz. Er zijn veel factoren die hieraan ten grondslag liggen. Met dit onderzoek gaan we een handreiking ontwikkelingen die VS’en ggz ondersteunt in het invullen van de rol van regiebehandelaar.

Doelstellingen onderzoek

Het onderzoek heeft twee doelstellingen:

  1. Kennis verzamelen over de wijze waarop de VS-ggz in de huidige praktijk binnen het multidisciplinaire team invulling geeft (en wenst te geven) aan de rol van regiebehandelaar. Er wordt onderzocht wat de ervaren effecten daarvan zijn op kwaliteit van zorg en welke factoren van invloed zijn op de invulling van de rol van regiebehandelaar door de VS-ggz.
  2. Het ontwikkelen van een handreiking waarmee VS’en-ggz in het multidisciplinaire team waarin zij werken ondersteund worden om invulling te kunnen geven aan hun rol als regiebehandelaar. De handreiking bevat tools en randvoorwaarden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De handreiking wordt vormgegeven in de derde deelstudie met professionals uit de praktijk die deel uitmaken van het multidisciplinaire team waarbinnen het regiebehandelaarschap plaatsvindt.

Onderzoeksvragen

Deze doelstellingen leiden tot de volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke taken en verantwoordelijkheden, bij welke cliënten, hebben VS’en-ggz binnen het multidisciplinaire team in de rol van regiebehandelaar in de basis- en specialistische ggz? En wat is gewenst?
  2. Welke factoren beïnvloeden de VS-ggz bij de invulling van hun rol als regiebehandelaar? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? Wat zijn kansen en bedreigingen?
  3. Welk (ervaren) effect heeft de inzet van de VS-ggz als regiebehandelaar op kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt en de diverse professionals?
  4. In hoeverre en in welke mate hangen de invulling van de rol van regiebehandelaar door de VS-ggz de beïnvloedende factoren en het gerealiseerde ervaren effect op kwaliteit van zorg met elkaar samen?

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Er worden drie onderzoeken uitgevoerd. We starten met een nationale survey onder VS’en-ggz over de rol van regiebehandelaar, hoe de invulling van deze rol plaatsvindt, wat de effecten zijn en wat hen beïnvloedt in het uitvoeren van deze rol.

Een tweede studie betreft diepte-cases, waarbij zeven VS’en-ggz met het interdisciplinaire team in verschillende instellingen worden geobserveerd en bevraagd. Hiermee willen we gedetailleerd antwoord vinden op de vraag waarom de ene VS-ggz geen problemen ervaart bij het invullen van de vol van regiebehandelaar en het bij de andere instelling zo lastig verloopt.

De laatste studie betreft een ontwerpgericht onderzoek, waarbij we een handreiking ontwikkelen voor VS’en-ggz, samen met stakeholders. Deze handreiking ondersteunt de VS-ggz in het optimaal invullen van de rol van regiebehandelaar.

Resultaten en looptijd

Na elke fase van het onderzoek zijn tussentijdse resultaten te verwachten. We starten met een nationale survey onder VS-ggz, daarna casestudies in zeven instellingen waar de VS-ggz centraal staat. We ronden af met een handreiking van VS-ggz in de rol van regiebehandelaar.

De looptijd is mei 2018 – april 2020.

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking met de zeven ggz-instellingen, diverse lectoren/hoogleraren GGZ en V&VN-VS.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordiging van zeven GGZ-instellingen, diverse lectoren/hoogleraren ggz, GGZ Nederland, MIND, beroepsverenigingen voor VS, psychiaters en psychologen.

In het kort:

WAT: Handreiking ontwikkelen voor de VS-ggz in de rol van regiebehandelaar binnen een multidisciplinair team.

WAAROM: Om de invulling van de rol van regiebehandelaar door de VS-ggz verder te optimaliseren.

HOE: Een survey om de huidige stand van zaken in kaart te brengen van de VS-ggz in de rol van regiebehandelaar. Casestudies om te begrijpen waarom deze rol zo wisselend ingezet wordt en wat we hiervan kunnen leren. Ontwerpgericht onderzoek om de handreiking te ontwikkelen.

VOOR WIE VAN BELANG:VS-ggz, opleiders, managers in de ggz, interdisciplinair team in de ggz, waaronder psychiaters en psychologen.

LOOPTIJD: Mei 2018 – april 2020

CONTACT: Anneke van Vught: a.vanvught@han.nl (projectleider), Jan Sitvast: jan.sitvast@hu.nl (senior onderzoeker) en Enzio Boeijen: enzio.boeijen@han.nl (onderzoeker)