Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een enquête-onderzoek naar de verwachte vraag naar zorgpersoneel in vijf verschillende sectoren in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan en zal als input gebruikt worden voor capaciteitsplannen die zij eind 2022 zullen uitbrengen.

In opdracht van het Capaciteitsorgaan heeft onderzoeksbureau NIVEL eind 2021 een onderzoek uitgevoerd onder zorginstellingen in vijf sectoren om een beeld te krijgen van de huidige, gewenste en verwachte inzet van medisch/geneeskundig specialisten, PA’s, VS’en en overige aanverwante/ondersteunende beroepen.

De bevraagde sectoren zijn:

 • medisch specialistische zorg;
 • huisartsenzorg (dag- en ANW-zorg);
 • verpleging;
 • verzorging en thuiszorg;
 • gehandicaptenzorg;
 • ambulancezorg.

Het onderzoek vormt één van de bronnen voor de ramingen die eind 2022 worden aangeboden aan het ministerie van VWS en veldpartijen. Andere bronnen zijn onder meer de alumni-onderzoeken onder PA en VS.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek was tweedledig:

 1. inzicht krijgen in de huidige personeelsbehoefte van werkgevers en hun toekomstige personeelsbehoefte;
 2. bepalen wat de bruikbaarheid is van deze inschattingen voor de capaciteitsramingen die in 2022 uitgevoerd zullen worden.

Welke beroepen?

Afhankelijk van de sector is aan werkgevers gevraagd de huidige en toekomstige vraag in te schatten voor zes beroepen:

 • medisch specialisten;
 • specialisten ouderengeneeskunde;
 • artsen verstandelijk gehandicapten;
 • huisartsen;
 • verpleegkundig specialisten;
 • physician assistants.

Huidige behoefte aan personeel volgens werkgevers

De enquête-resultaten laten zien dat de huidige behoefte (‘onvervulde vraag’) per beroep goed ingeschat kan worden door werkgevers. Op basis van het aantal fte aan vacatures en hoe lang deze al uitstaan, kan voor de verschillende sectoren en beroepen worden bepaald wat de langdurige vacaturegraad is. We zien dat de inschattingen consistent zijn met antwoorden op de vraag of men een tekort heeft (of verwacht) aan de uitgevraagde beroepen.

Toekomstige personeelsbehoefte volgens werkgevers

Op basis van de gehouden enquêtes kan de verwachte functiesamenstelling (‘skill-mix’) van de organisatie over vijf jaar alleen globaal bepaald worden. Niet alle werkgevers konden even goed de mate aangeven waarin zij een toe- of afname aan werkzame personen in elk beroep voor de komende vijf jaar voorzien.

Alhoewel werkgevers wel toelichtingen gaven op de vraag naar op- en afschaling van de verschillende beroepen, is het niet goed mogelijk om uit te maken welk deel nu voortkomt uit een veranderende zorgvraag vanuit de samenleving (bijvoorbeeld de vergrijzing), of ontwikkelingen binnen de sector of het beroep zelf (bijvoorbeeld functiedifferentiatie of taakherschikking).

Om dit te bepalen kunnen de uitkomsten van onderzoek onder werkgevers wél gebruikt worden als uitgangspunt voor expertconsultaties. De verschillende redenen die werkgevers gaven voor het al dan niet willen op- of afschalen, kunnen behulpzaam zijn om de drijvende krachten achter de toekomstige vraag naar de zes beroepsgroepen nader te specificeren en te kwantificeren.

Download hier de NIVEL rapportage werkgeversonderzoek.

Bekijk ook de alumni-onderzoeken onder physician assistants en verpleegkundig specialisten.

 

Bron: Capaciteitsorgaan