Wat is de invloed van beleid, besluitvormingsprocessen en arbeidsmarktfactoren op de omvang van de inzet van PA’s en VS’en? Dat was de hoofdvraag van een onderzoek dat Bureau HHM uitvoerde, in opdracht van het capaciteitsorgaan.

Dit rapport gaat in op de besluitvorming binnen zorgorganisaties over het opleiden en aannemen van PA’s en VS’en. Het onderzoek vormt enkele van de bronnen voor de ramingen van de benodigde opleidingscapaciteit voor PA’s en VS-AGZ. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek met interviews en digitale vragenlijsten zijn gegevens verzameld om een beeld te krijgen van de hoofdvraag van dit onderzoek.

Relevante deelvragen waren:

  • Hoe verloopt de besluitvorming rond het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en?
  • Welke factoren zijn hierop van invloed, stimulerend dan wel remmend?
  • Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?

Het onderzoek was gericht op het besluitvormingsproces binnen verschillende zorgsettingen:

  • Medisch-specialistische en acute zorg
  • Huisartsenzorg
  • Ouderenzorg
  • Revalidatiezorg
  • Gehandicaptenzorg

In het rapport wordt het overstijgende beeld beschreven, vooral kwalitatief, aangevuld met enkele tabellen met percentages om de hoofdlijnen in beeld te brengen.

In verschillende deelrapporten worden de resultaten van de digitale uitvraag gegeven. In ieder deelrapport wordt toegelicht waar de respondenten vandaan komen (type en omvang organisatie, regio et cetera). Ook wordt ingegaan op de besluitvorming en op de verschillende factoren die daarop van invloed kunnen zijn zoals arbeidsmarkt, landelijk beleid en bekostiging. Tot slot worden de toekomstige ontwikkelingen geschetst.

Eind 2019 adviseert het Capaciteitsorgaan het ministerie van VWS en veldpartijen voor het eerst over de benodigde instroom in de opleidingen tot PA en VS in de algemene gezondheidszorg (AGZ). Dit onderzoek is één van de gebruikte bronnen. Een van de andere bronnen is de rapportage Alumni van de Masteropleidingen tot Physician Assistant en tot Verpleegkundig Specialist door Prismant (2019).

Download hier het rapport: Physician assistants en verpleegkundig specialisten in de zorg. Inzicht in factoren die van invloed zijn op de besluitvorming over het opleiden en aannemen van PA’s en VS’en.