In een vierjarig onderzoek wordt gekeken naar de invloed van beleid op de inzet van PA’s en VS’en. Met de juiste handvatten kan effectiever worden gestuurd op de arbeidsmarkt en de beroepenmix in de zorg. Bekijk onderaan dit bericht de gerelateerde artikelen die al verschenen zijn in het kader van dit onderzoek. 

De zorg wordt geconfronteerd met vele uitdagingen, zoals oplopende zorgkosten en een toenemende zorgvraag. Daarnaast worden vanuit de politiek en maatschappij hogere eisen gesteld aan de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Ook de communicatie en samenwerking met patiënten en naasten moet steeds beter.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn in Nederland de nieuwe beroepsgroepen van physician assistant en verpleegkundig specialist geïntroduceerd. De implementatie en inzet van de PA en de VS verschillen per zorgsector, land, regio en (sub)specialisme.

Tot nog toe is er geen impactanalyse gedaan naar het daadwerkelijke effect van verschillende factoren op institutioneel niveau op de omvang van de inzet van PA’s en VS’en. Hierbij valt te denken aan het effect van beleid van overheden, beroeps- en sectororganisaties, aan besluitvormingsprocessen binnen zorgorganisaties en de invloed van arbeidsmarktfactoren. Verklaringen over waarom er zich uiteenlopende trends voordoen in de omvang van de inzet van VS’en en PA’s tussen landen, zorgsectoren en (sub)specialismen ontbreken.

Onderzoeksdoelen

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de invloed van het beleid van overheden, beroeps- en sectororganisaties op het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en. Maar ook van de besluitvormingsprocessen binnen zorgorganisaties en arbeidsmarktfactoren. Meer kennis hiervan maakt het mogelijk om effectiever sturen op inzet van zorgprofessionals. Dit kan positief bijdragen aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de invloed van beleid, besluitvormingsprocessen en arbeidsmarktfactoren op de omvang van de inzet van PA’s en VS’en.

Subvragen binnen dit onderzoek zijn:

  • Welke kenmerken van besluitvormingsprocessen over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en stimuleren of beperken de omvang van de inzet van deze zorgprofessionals?
  • Hoe beïnvloedt landelijk beleid de omvang van de inzet van PA’s en VS’en?
  • In hoeverre beïnvloeden arbeidsmarktfactoren de omvang van de inzet van PA’s en VS’en?

3 empirische studies

De onderzoeksvragen worden beantwoord op basis van drie empirische studies. Er worden data verzameld met deskresearch (retrospectief onderzoek) en fieldresearch (interviews en digitale enquêtes), waarbij vergelijkend onderzoek plaatsvindt tussen zorgsectoren.

Binnen de deskresearch wordt onder andere de (relatieve) omvang van iedere beroepsgroep, de instroom in de opleidingen en de balans op de arbeidsmarkt per zorgsector in kaart gebracht. Ook vindt inventarisatie plaats van landelijke beleidsmaatregelen en formele afspraken en wijzigingen in de bekostiging, die mogelijk effect hebben op de omvang van de inzet van PA’s en VS’en.

Interviews vinden plaats met beroeps- en sectororganisaties, wetenschappelijke verenigingen, coördinatoren van MPA- en MANP-opleidingen en besluitvormers binnen zorgorganisaties. Onder die laatste groep vindt ook een digitale uitvraag plaats. De interviews en digitale enquêtes bieden inzicht in besluitvormingsprocessen binnen zorgorganisaties over het al dan niet aannemen en opleiden van PA’s en VS’en en de factoren die dit proces beïnvloeden.

Uitkomsten

Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen (inter)nationale overheden, beroeps- en sectororganisaties en andere stakeholders in de zorg effectiever sturen op de arbeidsmarkt en de beroepenmix in de zorg. Dit kan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg verbeteren.

Looptijd

Er worden in de periode 2019-2024 drie wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Het onderzoek wordt naar verwachting in 2024 afgerond.

Het onderzoeksteam bestaat uit drs. E.J.C.M. Dankers-de Mari (Ellen), prof. dr. P.P.T. Jeurissen (Patrick), prof. dr. R.S. Batenburg (Ronald), dr. A.J.A.H. van Vught (Anneke) en dr. M.G.H. Laurant (Miranda).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Dankers, e-mail: e.dankers@capaciteitsorgaan.nl.

 

IN HET KORT

WAT: Onderzoek naar de invloed van beleid, besluitvormingsprocessen en arbeidsmarkt op de omvang van de inzet van PA’s en VS’en.

WAAROM: (Inter)nationale overheden, beroeps- en sectororganisaties en andere stakeholders in de zorg handvatten bieden om effectiever te sturen op de arbeidsmarkt en de beroepenmix in de zorg.

HOE: Data worden verzameld met deskresearch (retrospectief onderzoek) en fieldresearch (interviews en een digitale enquête), waarbij vergelijkend onderzoek plaatsvindt tussen zorgsectoren.

VOOR WIE VAN BELANG: (Inter)nationale overheden, beroeps- en sectororganisaties en andere stakeholders betrokken bij de arbeidsmarkt en beroepenmix in de zorg.

LOOPTIJD: 2019 t/m 2023. Er worden in de periode 2019-2024 drie wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Het onderzoek wordt naar verwachting in 2024 afgerond.

Meer informatie: Ellen Dankers, e.dankers@capaciteitsorgaan.nl