Het Capaciteitsorgaan heeft de Capaciteitsplannen 2021 -2024 gepresenteerd voor de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist in de algemene gezondheidszorg (VS-AGZ).

De plannen bevatten de adviezen van het Capaciteitsorgaan aan het ministerie van VWS en veldpartijen over het aantal instromers in de opleidingen tot PA en VS-AGZ, dat nodig is om een evenwicht te bereiken op de arbeidsmarkt.

Hoewel het een eerste richtinggevend advies betreft is duidelijk dat de instroom in de opleidingen binnen de huisartsenzorg en de ouderenzorg (zeer) sterk moet stijgen om in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Ook in overige sectoren zoals de revalidatie, sociale geneeskunde en gehandicaptenzorg overstijgt de (toekomstige) vraag de huidige instroom.

In de medisch specialistische zorg zijn de afgelopen jaren voldoende PA’s en VS-AGZ ingestroomd in de opleidingen om het huidige tekort bij gelijkblijvende trends binnen enkele jaren in te lopen. Hierdoor kan binnen het ramingsadvies worden volstaan met een minder hoge instroom binnen deze sector.

Aangezien er een aantal ontwikkelingen van invloed zijn op de benodigde capaciteit aan PA’s en VS-AGZ waarvan de impact nog niet precies ingeschat kan worden en het een eerste advies betreft, kent het advies een bandbreedte.

Voorbeelden van onzekerheden zijn de snelheid en omvang van de transitie van zorg naar de eerste lijn, de totstandkoming van anderhalvelijnszorg en de precieze hoeveelheid taken die verschuift van geneeskundig specialisten en aiossen naar PA’s en VS-AGZ.

Met oog op deze ontwikkelingen wordt geadviseerd om meer PA’s en VS-AGZ intersectoraal en daarmee toekomstbestendig op te leiden. Ook het aanbieden van scholingstrajecten bij (gedeeltelijke) inzet in andere sectoren kan hieraan bijdragen.

Download hier het Deelrapport 9a: Physician Assistant en Deelrapport 9b: Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg.

Bron: Capaciteitsorgaan 

NB:  Bijstelling raming Capaciteitsorgaan april 2020

Het Capaciteitsorgaan heeft het advies ‘Capaciteitsplan 2021-2024’ van 11 december 2019 bijgesteld. Aanleiding is de nieuwe Kernprognose bevolking 2019-2060 van het CBS. Uit deze prognose blijkt de bevolking in 2060 met ruim 900.000 mensen meer toe te nemen dan in de eerdere prognose werd verwacht. De effecten van deze prognose zijn in het aangepaste advies verwerkt. Voor de PA’s en VS’en zijn de adviezen naar boven toe bijgesteld.