In september 2019 kunnen méér studenten starten met de opleiding tot physician assistant of verpleegkundig specialist dan oorspronkelijk gepland. Het gaat om 30 extra opleidingsplaatsen bij de opleiding tot PA en 60 extra bij de opleiding tot VS. Het ministerie van VWS heeft dit toegezegd.

Er is veel interesse in de opleidingen tot physician assistant en verpleegkundig specialist. De laatste jaren is een stijgende lijn te zien in het aantal aanmeldingen. Dat is goed nieuws voor de zorg en een duidelijk signaal dat taakherschikking op steeds meer plekken wordt toegepast.

Jaarlijks zijn 250 plaatsen beschikbaar bij de Masteropleiding tot Physician Assistant (MPA) en 450 bij de Masteropleiding Verpleegkundig Specialist (MANP). Al in 2018 waren er meer aanvragen bij de verschillende hogescholen dan beschikbare plaatsen en kon niet iedereen met de masteropleiding starten.

Voor het komende collegejaar 2019-2020 is er zelfs een zeer forse groei in het aantal aanmeldingen voor beide masteropleidingen. De MANP-opleidingen hebben ruim 200 aanvragen niet kunnen honoreren en de MPA-opleidingen ongeveer 100. En er blijven nog steeds aanmeldingen binnenkomen.

Reden voor de Vereniging van Hogescholen, de Opleidingsoverleggen MANP en MPA en het Sectoraal Adviescollege om bij het ministerie van VWS een aanvraag te doen om meer geld beschikbaar te stellen zodat het aantal opleidingsplaatsen al per september 2019 kan worden uitgebreid. VWS honoreert het verzoek met 30 extra plaatsen voor de MPA-opleidingen en 60 extra voor de MANP.

Belangrijkste reden om extra opleidingsplaatsen te financieren is dat de interesse in de opleidingen een bevestiging is van de trend van groei die de laatste jaren is ingezet.

Belangrijkste reden om extra opleidingsplaatsen te financieren is dat de interesse in de opleidingen een bevestiging is van de trend van groei die de laatste jaren is ingezet. Taakherschikking wordt door Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, gezien als een van de oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan doelmatigere zorg, het aanpakken van het arbeidsmarktvraagstuk en het toekomstbestendig houden van de zorg.

Zestien van de 60 extra opleidingsplaatsen tot verpleegkundig specialist zullen worden toegekend aan studenten VS ggz. Dit is in lijn met de afspraken zoals vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord.

Om de zorg optimaal te laten profiteren van deze extra plekken, dringt VWS er bij de Hogescholen op aan studie-uitval zo veel mogelijk te voorkomen.

Eind 2019 zal het Capaciteitsorgaan een raming geven voor het aantal benodigde opleidingsplaatsen voor physician assistants en verpleegkundig specialisten in de toekomst. Daarna zullen de ministeries van VWS en OCW beslissen of de jaarlijkse instroom van MPA- en MANP-studenten tot 700 beperkt zal blijven of moet worden aangepast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. G.T.W.J. van den Brink, Coördinator Masteropleiding Physician Assistant, HAN, Voorzitter Platform Zorgmasters

Kijk voor opleidingsplaatsen op de websites van de afzonderlijke hogescholen.