Welke factoren beïnvloeden de werkmotivatie, het werkklimaat en de werkbetrokkenheid van verpleegkundig specialisten? Hoe kun je een inspirerende werkomgeving creëren, waardoor je verpleegkundig specialisten behoudt voor de arbeidsmarkt? Daar is onderzoek naar gedaan.

De vraag naar VS’en neemt gestaag toe. Het is daarnaast ook belangrijk te voorkomen dat VS’en voortijdig hun beroep verlaten. Werkmotivatie, werkklimaat en werkbetrokkenheid zijn belangrijke factoren om VS’en te behouden voor de beroepspraktijk.

Uit een onderzoek is gebleken dat verschillende persoonlijke en werkgerelateerde factoren positief bijdragen aan werkmotivatie, werkklimaat en werkbetrokkenheid van VS’en:

  • ouder dan 45 jaar;
  • meer werkervaring;
  • in een verpleeghuis werken;
  • ervaren van meer autonomie;
  • samenwerken met andere verpleegkundig specialisten;
  • een stevig verankerde positie;
  • tevreden zijn met het salaris;
  • ontwikkelingsmogelijkheden ervaren.

Beleidsmakers en beroepsorganisaties moeten zich bewust zijn hoe deze factoren van invloed zijn en hiermee rekening houden bij het creëren van een inspirerende werkomgeving. Daarnaast is het belangrijk na te gaan hoe verpleegkundig specialisten kunnen bijdragen aan het beleid van hun organisatie om zo het werkklimaat te verbeteren.

Methode

In dit cross-sectionele onderzoek werd gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst met meerkeuzevragen en open vragen. Verpleegkundig specialisten met een masteropleiding, geregistreerd in het BIG-register en lid van V&VN VS werden gevraagd deel te nemen.

Werkmotivatie werd gemeten met de Nederlandstalige versie van de Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSFS) – Work Domain-Revised. Gekeken is naar de mate van tevredenheid en frustratie rondom autonomie, bekwaamheid en verbondenheid.

Werkklimaat werd gemeten met de Nurse Practitioner Primary Care Organizational Climate Questionnaire (PCOCQ), die voor dit onderzoek is vertaald vanuit het Engels. Deze vragenlijst bestaat uit 29 items die zijn onderverdeeld in vier subschalen, te weten professionele zichtbaarheid, relatie tussen verpleegkundig specialist en het management, relatie verpleegkundig specialist en arts en onafhankelijk praktijkvoering en steun.

Werkbetrokkenheid werd gemeten met de Utrecht Work Engagement Scale (UWES). De UWES meet drie aspecten van werkbetrokkenheid, te weten bevlogenheid, toewijding en absorptie.

Aan de vragenlijst werden drie open vragen toegevoegd over welke volgende carrièrestap de respondenten voor zich zagen, waarom ze (on)tevreden waren met het salaris en voor het aangeven van aanvullende opmerkingen.

Tot slot

In totaal zijn 586 vragenlijsten volledig ingevuld. De meerderheid van de respondenten was vrouw (85%); de gemiddelde leeftijd was 47 jaar (range 26-66).

Meer onderzoek is nodig naar de mate van interprofessionele samenwerking tussen verpleegkundig specialisten en artsen en tussen verpleegkundig specialisten onderling om na te gaan hoe samenwerking kan bijdragen aan het positioneren en de ontwikkeling van verpleegkundig specialisten.

Onderzoek door Yvonne ten Hoeve, Gerda Drent, Marijke Kastermans, Health Sciences – Nursing Research. University Medical Center Groningen.

Bekijk hier het artikel: Hoeve, Y. ten, Drent, G., & Kastermans, M. (2023). Factors related to motivation, organizational climate and work engagement within the practice environment of nurse practitioners in the Netherlands.