PA’s werkzaam in de ggz kunnen hun inzet in de zorg niet declareren en mogen niet zelfstandig regie voeren over een zorgtraject. Dit in tegenstelling tot PA’s die werkzaam zijn binnen de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg en VVT sector. Dit komt doordat het huidige, landelijke ggz-beleid over zorgregistratie en regiebehandelaarschap de PA als beroepsgroep nog niet heeft erkend. Daar komt vanaf 1 januari 2022 verandering in.

Nieuw zorgprestatiemodel

Per 2022 wordt er in de ggz (generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en de forensische zorg) een nieuwe bekostiging ingevoerd: Zorgprestatiemodel GGZ &FZ. Om de administratieve last in de ggz te verlagen, worden de huidige dbc’s, dbbc’s en zzp’s vervangen door prestaties, zoals  consulten en verblijfsdagen.

In het nieuwe zorgprestatiemodel is de PA opgenomen in de beroepentabel als een beroep dat straks zelf consulten mag registreren onder de noemer ‘overige beroepen’.

Meer PA’s in ggz

Babs Garcia, voorzitter van NAPA vakgroep Psychiatrie: ‘Ik ben super blij. We hebben een lange weg met elkaar bewandeld om dit voor elkaar te krijgen. Het is zeer goed nieuws dat we consulten kunnen registreren. Hierdoor wordt onze inzet zichtbaar en wordt het ook eindelijk mogelijk voor een werkgever onze inzet te declareren. Dit laatste is ook erg belangrijk, want het was een reden voor veel werkgevers om geen PA’s aan te nemen of te behouden. Hopelijk is deze drempel nu weggenomen en zullen er weer meer PA’s in de ggz werkzaam zijn.’

Regiebehandelaarschap

Per 2022 wordt ook het herziene Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ ingevoerd. De meest fundamentele wijziging ten opzichte van het huidige Kwaliteitsstatuut is dat er een andere invulling is gegeven aan de uitvoering van het regiebehandelaarschap. Voortaan wordt onderscheid gemaakt tussen een indicerend en een coördinerend regiebehandelaar. Het Kwaliteitsstatuut schrijft per zorgsituatie voor welke zorgprofessional wanneer indicerend en/of coördinerend regiebehandelaar mag zijn. Hierbij is de zorgsituatie op basis van complexiteit van de zorgsituatie en het zorgaanbod uitgedrukt in vier categorieën: van categorie A tot en met D.

Wet BIG

Beroepen die minimaal onder artikel 3 in Wet BIG vallen, waaronder de PA, kunnen de rol als indicerende en coördinerende regiebehandelaar vervullen voor zogenoemde laagcomplexe zorgsituaties. Regiebehandelaarschap voor hoogcomplexe situaties is voorbehouden aan artikel 14 Wet BIG-beroepen en artikel 3 Wet BIG- beroepen die minimaal een beroepsopleiding in de psychotherapie of KNMG Verslavingsgeneeskunde hebben.

Verder bouwen

Babs Garcia: ‘Voor de PA is het een hele mooie stap voorwaarts om ook de regierol in laagcomplexe zorg te mogen vervullen. Dit is passend bij onze werkervaring, opleiding en ook onze bevoegdheden vanuit de wet BIG. Sommige hoogcomplexe zorg mag ook uitgevoerd worden door artikel 3 beroepen die aanvullende eisen voor de beroepsopleiding hebben. De PA staat hier niet bij genoemd. Als vakgroep zijn we van mening dat wij daar ook een rol in kunnen spelen en zullen in de toekomst nader gaan onderzoeken wat de mogelijkheden hierin zijn. Het begin voor de PA in de ggz is er, van daaruit kunnen we verder bouwen.’

Bron: NAPA.nl

Leestips: