DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

 

Hoe geeft de VS zijn/haar rol als generalist én specialist vorm in de huisartsenpraktijk? Onderzoek naar een goed praktijkvoorbeeld gaat hier meer inzicht in geven.

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen voortdurend om aanpassingen van het zorgaanbod binnen de huisartsenzorg. Denk aan factoren als de vergrijzing, de verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar zorg thuis en in de wijk (Taskforce VWS, 2018) en een fundamentele andere visie op gezondheid (Huber, 2011).

Door de toenemende vraag en complexiteit van zorg, en de krapte op de arbeidsmarkt, is het cruciaal om de beschikbare deskundigheid van zorgprofessionals zo doelmatig mogelijk in te zetten.

Dat kan bijvoorbeeld door taakherschikking. De verpleegkundig specialist kan als masteropgeleide zorgprofessional een belangrijke bijdrage leveren aan het doelmatiger inrichten van zorg in de eerste lijn (Lambregtse, de Dokter 3/2019).

De VS is een T-shaped beroepsbeoefenaar (Beroepsprofiel, 2019). Dit houdt in dat de VS over zowel generalistische als specialistische bekwaamheden beschikt.

De VS als generalist en specialist

Op dit moment is er weinig bekend of beschreven hoe de VS de gecombineerde rol als generalist en specialist in de huisartsenpraktijk vormgeeft. Wel zijn er studies bekend die de rol van de VS als substitutie van de arts beschrijven.

Het doel van dit project is om met een goed praktijkvoorbeeld bij te dragen aan meer landelijke bekendheid over de rol van de VS in de huisartsenpraktijk als generalist en specialist. Het doel is ook om organisaties te ondersteunen bij het implementeren van deze inzet.

In dit project wordt de rol van de verpleegkundig specialist als generalist en specialist in de huisartsenpraktijk uitgewerkt. Het goede voorbeeld is de verpleegkundig specialist die zowel als generalist áls specialist werkzaam is in de huisartsenpraktijk binnen de Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG). Bij deze organisatie wordt een case studie uitgevoerd.

Het doel van dit project is om met een goed praktijkvoorbeeld bij te dragen aan meer landelijke bekendheid over de rol van de VS in de huisartsenpraktijk als generalist en specialist.

Met behulp van een procesevaluatie worden de rol, ervaringen, barrières en bevorderende factoren in kaart gebracht. Onderzoeksmethoden die gebruikt worden zijn een scoping review en het afnemen van een vragenlijst onder alle verpleegkundig specialisten werkzaam in de huisartsenpraktijk in Nederland. Daarnaast worden er focusgroepen georganiseerd.

Op basis van de bevindingen wordt een praktische handreiking ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk, huisartsen, opleiders, bestuurders en beleidsmakers.

Dit project is een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht (penvoerder), HAN_University of Applied Services en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra.

IN HET KORT

WAT: Verpleegkundig Specialist in de huisartsenzorg

HOE: Scoping review, vragenlijst en focusgroepen

PROJECTLEIDER: Dr. Nienke Blijenberg, Lector HU, lectoraat Chronisch zieken, Coördinator Academische werkplaats verpleegkunde Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG).

E-mail: nbleijenberg@lrjg.nl

PROJECTGROEP: Maartje Verwey (VS, LRJG), Lia van Straalen (docent-onderzoeker, HU), Anneke van Vught (Associate Lector, HAN)

WAAR: Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra Utrecht

LOOPTIJD: 2020-2021

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw 

Lees ook het rapport ‘Ruimte voor physician assistants en verpleegkundig specialisten in anderhalvelijnszorg‘.