Welke betekenis heeft het contact met een VS voor patiënten in de behandeling en begeleiding tijdens hun ziekteproces? Voor patiënten op de afdelingen MDL en cardiologie wordt hier (vervolg)onderzoek naar gedaan. 

Onderzoek in Nederland naar de effecten van taakherschikking toont aan dat de zorg door een verpleegkundig specialist (VS) van dezelfde of soms betere kwaliteit is als die van een medisch specialist (MS). Bovendien levert taakherschikking kostenbesparing op, betere gezondheidsuitkomsten, minder gebruik van medische hulpmiddelen en kortere ligduur.

Ook patiënten zijn zeer tevreden over de zorg door de VS. Uit onderzoek blijkt dat patiënten in hoge mate tevreden zijn over de beschikbare tijd van de VS, de communicatie met de VS en de informatie die zij van de VS kregen over hun behandeling. Ook ervaren zij een hogere kwaliteit van leven door de zorg en behandeling van een VS.

Vervolgonderzoek

Het patiëntperspectief is met name op kwantitatieve wijze onderzocht. Niet duidelijk is welke betekenis patiënten toekennen aan het contact met een VS, welke waarde dit voor hen heeft en waarin dit overeenkomt of verschilt met de betekenis van het contact met een MS.

Bevindingen uit een voorgaand onderzoek in 2017 (Dusseldorp van L, et. al., 2018) naar de waarde van de VS door de ogen van patiënten laten zien dat patiënten de VS oncologie en palliatieve zorg erg waarderen. Zo werd bijvoorbeeld de VS gewaardeerd vanwege haar/zijn empathie, betrouwbaarheid en behulpzaamheid. De impact die de VS heeft op de deelnemers werd omschreven als ‘empowerend’, rustgevend, ondersteunend bij het grip krijgen op de ziekte en aandacht voor de totale mens. Concluderend kunnen we stellen dat de VS veel betekent voor de deelnemers/patiënten.

Deze waardevolle inzichten gelden op dit moment echter alleen voor een specifieke doelgroep van patiënten met een levensbedreigende ziekte. Niet duidelijk is of de opgedane inzichten ook gelden voor andere doelgroepen en andere deelgebieden binnen de geneeskunde/ verpleegkunde.

Om nu de betekenisgeving van de VS voor patiënten verder uit te kristalliseren richt het vervolgonderzoek zich op een andere populatie te weten maag-, darm- en leverziekten (MDL) en cardiologie.

Het vervolgonderzoek richt zich op de betekenisgeving van de VS voor een andere patiëntenpopulatie, te weten maag-, darm- en leverziekten (MDL) en cardiologie.

Onderzoeksvragen

  • Welke betekenis heeft het contact met een VS MDL en VS cardiologie voor patiënten in de behandeling en begeleiding tijdens hun ziekteproces?
  • Waarin overlapt of verschilt dit met de behandeling en begeleiding door een MS?
  • Hoe beschrijven patiënten hun ervaring met deze VS en welke elementen in het contact met de VS worden gewaardeerd door patiënten?

Het onderzoek

Het onderzoek zal bestaan uit kwalitatief onderzoek vanuit fenomenologisch perspectief. Met 18 deelnemers afkomstig uit twee deelgebieden binnen de geneeskunde/verpleegkunde MDL en Cardiologie worden open interviews gehouden. Deelnemers worden benaderd door verpleegkundig specialisten uit drie ziekenhuizen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door mw. Loes van Dusseldorp MSc, wetenschappelijk onderzoeker – Research unit Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc. In samenwerking met Mw. Dr. Marieke Groot (senior onderzoeker; unit Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc) en Dr. Jeroen Peters (Hoofdopleider VS, Opleidingscoördinator Master Advanced Nursing Practíce; Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Een klankbordgroep bestaat uit Prof. Dr. Kris Vissers (hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde; Radboudumc), Mw. Dr. Marian Adriaansen (lector lnnovatie in de Care; Hogeschool van Arnhem en Níjmegen), Mw. Dr. Anneke van Vught (associate lector Taakherschikking, lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening; Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

Het verworven inzicht in ervaringen van patienten is van toegevoegde waarde voor de verdere ontwikkeling van het beroep van VS en het opleidingscurriculum.

 

In het kort:

ONDERZOEK: De waarde van de Verpleegkundig Specialist door de ogen van patiënten; een exploratieve studie naar de betekenisgeving van patiënten aan de begeleiding en behandeling door een VS MDL dan wel cardiologie.

WAAROM: Het is onduidelijk welke betekenis het contact met een VS MDL of cardiologie heeft voor patiënten in de behandeling en begeleiding tijdens hun ziekteproces.

HOE: kwalitatief onderzoek vanuit fenomenologisch perspectief. Individuele open interviews met 18 deelnemers afkomstig uit twee deelgebieden binnen de geneeskunde/verpleegkunde: MDL en Cardiologie.

VOOR WIE VAN BELANG: Verpleegkundig Specialisten (io) en opleiders MANP opleidingen.

LOOPTIJD: maart 2018 tot juni 2019

WANNEER RESULTATEN: ca. mei/juni 2019

CONTACT: Drs. Loes van Dusseldorp, wetenschappelijk onderzoeker Research unit Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde

E-mail: Loes.vanDusseldorp@radboudumc.nl

Telefoon: (024) 365 1583