De ministers Kuipers (VWS), Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Dijkgraaf (OCW) hebben met een beslisnota aan de Tweede Kamer gereageerd op het capaciteitsplan 2024-2027. Het voorstel is om stapsgewijs het aantal opleidingsplekken te verhogen, conform het voorkeursadvies van het Capaciteitsorgaan.

In de beslisnota reageren de ministers op het advies van het Capaciteitsplan 2024-2027 over het aantal opleidingsplekken voor onder meer de verpleegkundig specialist en de physician assistant.

Het voorstel van de ministers is om in te stemmen met het voorstel van het Capaciteitsorgaan om voor 2024 het aantal opleidingsplaatsen voor de verpleegkundig specialist AGZ en de physician assistant gelijk te houden aan dat van 2023.

Voor de verpleegkundig specialist AGZ zijn dat 370 opleidingsplaatsen.
Voor de physician assistant 250.

Vanaf studiejaar 2025-2026 is het voorstel om stapsgewijs, in twee jaar tijd, toe te werken naar het voorkeursadvies. Voor de VS AGZ: 474. Voor de PA: 286.

Voor de VS GGZ stellen de ministers eveneens voor om het aantal opleidingsplaatsen van 2024 gelijk te houden aan dat van 2023, te weten 80. En eveneens stapsgewijs, in twee jaar tijd, toe te werken naar het voorkeursadvies: 248. Dit aantal opleidingsplaatsen betreft zowel de tweejarige opleiding als de driejarige opleiding tot VS GGZ.

Volgens de beslisnota is op deze wijze ophoging inpasbaar binnen de begroting van OCW. Er wordt financiële ruimte gecreëerd door het aantal opleidingsplaatsen van een ander zorgberoep, NF Geneeskunde, te verlagen van 3050 naar 3015.

Bron: Ministerie van VWS. Bekijk hier de Beslisnota van VWS over het Capaciteitsplan 2024-2027