Per 2022 worden de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg duidelijker. De uitvoerende zorgverlener moet de zorgactiviteit op zijn eigen unieke agb-code vastleggen. Dit geldt voor alle zorgprofessionals die onder een beroepsgroep vallen waarvoor een eigen unieke agb-code aangevraagd kan worden, dus ook voor PA’ en VS’en.

De NZa ontving signalen dat niet altijd duidelijk is dat zorgactiviteiten op naam van de uitvoerende zorgverlener geregistreerd moeten worden. Door inzicht te geven in wie de zorg levert, wordt duidelijk op welke momenten in het zorgproces taakherschikkers worden ingezet en welke zorg zij verlenen.

Inzicht in inzet taakherschikkers

Deze registratie helpt ook om andere mogelijkheden zichtbaar te maken: zijn er patiëntengroepen waar nu nog geen taakherschikkers aan te pas komen, maar waar zij wel van meerwaarde zijn voor de patiënt? Dat inzicht biedt zorgaanbieders kansen om van elkaar te leren.

Inzicht in de inzet van taakherschikkers stimuleert bovendien het gesprek hierover bij de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Monitoring

In opdracht van het ministerie van VWS zal Platform Zorgmasters de financiële effecten van taakherschikking inzichtelijk maken. De eerste resultaten worden begin 2021 verwacht. Daarnaast monitort de NZa de komende jaren de registratie van zorgactiviteiten door taakherschikkers. Dat gebeurt via de DIS-aanleveringen.

Taakherschikking is niet vrijblijvend

De NZa benadrukt dat het verplaatsen van zorg niet vrijblijvend is, maar een opdracht aan zorgaanbieders om hun verantwoordelijkheid te nemen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars spraken af om de groei van zorgkosten te remmen, met behoud van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Taakherschikking is hiervoor een belangrijk middel. Het draagt bij aan doelmatige en kwalitatief goede zorg. Door taken over te dragen aan bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en physician assistants, hebben medisch specialisten meer tijd voor complexere zorgvragen. Op die manier leggen we meer focus op de vraag welke zorgprofessional op welk moment de meeste waarde kan toevoegen voor de patiënt.

Nieuwe regels voor zorgregistratie vanaf 2022

Zorgaanbieders moeten goed registreren welke zorg is gegeven. Dat doen zij op basis van diagnose-behandelcombinaties (dbc’s). Zo krijgen patiënten een zorgnota die klopt, en kunnen we met elkaar bijhouden wat we uitgeven aan zorg.

Om vanaf 2022 te voldoen aan de regels moeten zorgaanbieders, zorgprofessionals en branche- en beroepsverenigingen voorbereidingen treffen:

  • iedere beroepsbeoefenaar dient een eigen unieke agb-code aan te vragen. Dit geldt voor alle beroepsgroepen waar agb-codes voor aangevraagd kunnen worden;
  • de ICT-systemen dienen zo ingericht te zijn dat betreffende zorgverleners op hun eigen unieke agb-code zorgactiviteiten kunnen registreren;
  • de werkprocessen dienen zo aangepast te worden dat iedere zorgverlener met een unieke agb-code zelf de zorgactiviteiten op de eigen code registreert.

Meer informatie vindt u in de conceptrelease RZ22a.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit