Een expertgroep bestaande uit huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten, heeft acht aanbevelingen geformuleerd voor medisch-specialistische zorg. Een van de aanbevelingen gaat over taakherschikking.

Medisch-specialistische zorg (MGZ) is de geneeskundige zorg die huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten samen leveren aan mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische aandoening.

De druk op deze zorg is door tekorten op de arbeidsmarkt, het veranderde zorglandschap en de vergrijzing toegenomen. Het ministerie van VWS nodigde deze experts uit om aanbevelingen te doen voor het beschikbaar houden van MGZ in de toekomst.

Aanknopingspunten voor bestuur, beleid en zorgprofessional

De expertgroep bestond uit twee huisartsen, twee specialisten ouderengeneeskunde, een arts voor verstandelijk gehandicapten en een wetenschapper. Gezamenlijk zijn zij gekomen tot acht aanbevelingen. Deze aanbevelingen bieden concrete aanknopingspunten voor landelijke en lokale organisaties, bestuurders, beleidsmedewerkers en zorgprofessionals betrokken bij MGZ.

‘Durf in te zetten op taakdelegatie en taakherschikking’

Aanbeveling 8 gaat over de inzet van taakdelegatie en taakherschikking. De experts signaleren onzekerheid over inzet van andere beroepen dan artsen. Ook is er sprake van discussies over hoe taakherschikking kan worden toegepast.

Zij roepen veldpartijen op om kritisch te kijken naar de formulering van hun standpunten bij taakherschikking en taakdelegatie, waarbij voldoende vertrouwen en zelfstandigheid wordt gegeven aan andere beroepsgroepen.

De volledige notitie is hier te lezen.