Welkom bij het Dossier ‘De rol van de physician assistant en verpleegkundig specialist in acute ouderenzorg’. In dit dossier worden praktijkverhalen verzameld over hoe PA en VS in verschillende sectoren hun rol in acute ouderenzorg invullen. Een toolbox completeert dit dossier. 

Binnen het Landelijk Leernetwerk Acute Ouderenzorg is aandacht besteed aan de wijze waarop physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) kunnen bijdragen aan (het voorkomen van) acute ouderenzorg. Dit heeft geresulteerd in een toolkit en in dit dossier.

De toolkit is te vinden op de website van Cordaan. De toolkit helpt zorgorganisaties en zorgprofessionals die acute ouderenzorg willen versterken en daarvoor een WijkKliniek willen opzetten in hun regio op weg.

In dit dossier op Platform Zorgmasters zijn in zeven interviews physician assistants en verpleegkundig specialisten in beeld gebracht die in acute ouderenzorg werken: binnen acute (geriatrische) wijkteams, de WijkKliniek, spoedeisende hulp, geriatrie, ambulancezorg of huisartsenzorg.

Kenmerkend is dat de PA en VS in acute ouderenzorg intensief samenwerken met ketenpartners. Er vindt veel afstemming plaats in het netwerk tussen de wijkzorg, verpleeghuiszorg, ambulance en ziekenhuis. Met hun verpleegkundige en (para)medische expertise zijn zij in staat om over de lijnen heen de brug te vormen tussen het verpleegkundig, paramedisch en medisch werk. Door met een brede blik naar de patiënt te kijken, kunnen de PA en VS de juiste zorg bieden op de juiste plek en passend bij de patiënt.

In hun werk hebben PA en VS aandacht voor het behoud of herstel van functioneren van de kwetsbare oudere patiënt, voor proactieve zorg en de gevolgen van de aandoening of ziekte op het dagelijks leven.

Daarnaast zien we in alle praktijkvoorbeelden terug dat de PA en VS voor veel continuïteit zorgen, zowel voor patiënten en hun naasten, als voor de zorgprofessionals met wie zij samenwerken.

Dit dossier is samengesteld en geschreven door Anneke van Vught, verpleegkundig decaan CWZ en associate lector HAN, en Maud Notten, communicatieadviseur en tekstschrijver. Met veel dank aan alle geïnterviewden voor het vertellen van hun verhaal.