Hoe kan de toekomst van leren en werken in de zorg er over tien jaar uitzien? Onder leiding van SBOH is hierover door deskundigen en (zorg)professionals nagedacht. Er wordt een grote toenemende vraag verwacht naar physician assistants en verpleegkundig specialisten.

Hoe kunnen leren en werken er voor hoogopgeleide zorgprofessionals uitzien over tien jaar? Om die vraag te beantwoorden probeerde SBOH samen met deskundigen tien jaar vooruit te kijken. Ze schreven er een boekje over. Met ‘hoogopgeleide zorgprofessionals’ worden hier bedoeld: artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants (en allen die hiertoe in opleiding zijn).

4 toekomstbeelden

In de publicatie worden vier toekomstbeelden beschreven van hoe werken en leren kúnnen ontstaan in 2032 door externe factoren. Het gaat niet over de wenselijkheid van een van deze beelden en er worden geen keuzes gemaakt. Wel wordt ingegaan op vragen als:

  • Wat zijn de belangrijkste trends?
  • Wat zijn de grootste onzekerheden?
  • Welke mogelijke scenario’s zien we?
  • Hoe zien die verschillende toekomstbeelden van leren en werken eruit in 2032?

Op basis van literatuuronderzoek en met de kennis en verbeeldingskracht van tientallen deskundigen en dwarsdenkers zijn de vier toekomstbeelden beschreven, aangevuld met hieruit voortkomende maatschappelijke vragen en aanbevelingen om op deze scenario’s voorbereid te zijn.

Stijgende vraag naar VS’en en PA’s

Samenwerking is een thema dat door de ontwikkelingen rond leren en werken heen loopt. Zorgprofessionals maken steeds vaker deel uit van zorgnetwerken, waarin zij samen met professionals uit andere beroepsgroepen zorg verlenen aan een patiënt

Patiënten en mantelzorgers hebben steeds meer behoefte aan een professional die de zorg coördineert. Dit is een van de verklaringen voor de toenemende vraag naar verpleegkundig specialisten en physician assistants. Het merendeel van hen werkt nu in de medisch-specialistische zorg. De komende jaren zal er met name grote behoefte zijn aan deze twee beroepen in de huisartsenzorg. Ook in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zal de vraag naar verpleegkundig specialisten en physician assistants stijgen.

Advieskaart

Na het beschrijven van de vier toekomstsbeelden is aan dertig deskundigen (waaronder hoofden van opleidingsinstituten, artsen in opleiding, hoogleraren, vertegenwoordigers van brancheorganisaties en bestuurders van zorginstellingen) gevraagd om generieke adviezen die voor alle vier scenario’s van pas kunnen komen. Deze adviezen zijn bedoeld als eerste aanzet en zijn samengevat in de Advieskaart in afbeelding 17 (pag. 40).

De adviezen zijn gericht aan opleiders, professionals, werkgevers en beleidsmakers, maar nog niet bij hen getoetst. De Advieskaart is met name bedoeld om partijen met elkaar in gesprek te laten gaan, zodat zij gezamenlijk richting bepalen om klaar te zijn voor de toekomst. SBOH is werkgever en financier van artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en arts Maatschappij + Gezondheid, arts verslavingsgeneeskunde en forensisch.

Download hier de publicatie ‘Leren en werken in de zorg’.

Bron: SBOH 

Lees ook: Capaciteitsorgaan adviseert stevige groei instroom hbo-zorgmasters 

N.B. Platform Zorgmasters heeft geen inhoudelijke bijdrage geleverd aan deze publicatie en is derhalve niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden over de beroepen van de PA en VS in deze publicatie.