De Richtlijn praktijkleren voor de opleiding van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) is geschreven naar aanleiding van de herziening van het landelijk opleidingsprofiel MANP in 2020.

Deze richtlijn is geschreven voor docenten en praktijkopleiders die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en uitwerking van het praktijkleerprogramma naar zowel het cursorisch- als het praktijkonderwijs.

EPA’s

De belangrijkste vernieuwing voor het praktijkleren en – toetsing is de introductie van de zogenaamde entrustable professional activities of EPA’s. Het werken met EPA’s maakt de praktijkopleiding specifieker dat wil zeggen meer gericht op het specialisme, het deskundigheidsgebied en het expertisegebied waarvoor wordt opgeleid. Het goed werken met EPA’s vergt echter ook een nauwe samenwerking tussen de opleidingsgroep c.q. praktijkopleider en de docenten van de opleiding.

Ontwerpprincipes ongewijzigd

De onderwijskundige ontwerpprincipes die toegepast zijn bij het schrijven van het eerdere praktijkleerprogramma van de MANP-opleidingen zijn niet veranderd (met name het programmatisch toetsen en beoordelen). Deze ontwerpprincipes vormen nog steeds de ruggengraat van het ontwerp, maar zijn in dit document uitdrukkelijker beschreven en aangevuld met nieuwe inzichten uit wetenschappelijk en/of onderwijskundig onderzoek.

Dit document vormt zodoende geen kant-en-klaar handboek dat in detail is uitgewerkt, maar een richtlijn en hulpmiddel waarmee opleidingen het eigen praktijkleerprogramma kunnen inrichten. De projectgroep is van mening dat hiermee de ontwikkeling van het onderwijs het beste gediend is. Ervaring leert immers dat eigenaarschap vooral ontstaat als er voldoende ruimte is voor eigen invulling en interpretatie.

De richtlijn is geschreven in opdracht van het Landelijk Opleidingsoverleg MANP (LOO-MANP) in samenwerking met een projectgroep en met docenten van de MANP-opleidingen in Nederland en praktijkopleiders waar zij mee samenwerken.

Download De Richtlijn praktijkleren voor de opleiding van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios).

Bekijk ook het Landelijk opleidingsprofiel Master Advanced Nursing Practice. Dit generieke opleidingsprofiel is geschreven naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist in 2019. De tekst is geschreven in opdracht van het Landelijk Opleidingsoverleg MANP (LOO-MANP). Dit profiel vormt de basis waarmee iedere opleiding een eigen opleidingsprogramma schrijft.