Hoe kan taakherschikking tussen bedrijfsartsen en arboverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten binnen de arbeidsgerelateerde zorg worden gerealiseerd?

Deze vraag stond centraal in dit onderzoek naar de positie van arboverpleegkundigen (2015).

Geconcludeerd kan worden dat taakherschikking binnen de arbeidsgerelateerde zorg een logisch vervolg is op de ontwikkelingen in de gehele gezondheidszorg en in een globaal kader geïmplementeerd kan worden. Gestreefd moet worden naar de wettelijke erkenning van het beroep van verpleegkundige in de bedrijfsgezondheidszorg (aanpassing Arbowet).

Nadere afstemming tussen de beroepsverenigingen van de bedrijfsartsen (NVAB) en verpleegkundigen (V&VN Arboverpleegkundigen) lijkt nog noodzakelijk voor dat tot implementatie kan worden overgegaan. De disciplines zijn complementair aan elkaar waardoor middels afstemming en samenwerking kwaliteit van zorg kan worden bevorderd.

De omstandigheden en de lokale situatie bepalen uiteindelijk welke nieuwe bevoegdheid onder respectievelijk de bedrijfsarts, arboverpleegkundige en de verpleegkundig specialist gaan vallen. Het gaat om het op maat maken van afspraken en het inrichten van processen, zodanig dat er een continue inhoudelijke dialoog tussen de leden van het multidisciplinaire team is. Voorwaarde daarvoor is het duidelijk vastleggen van afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen verpleegkundig specialisten, arboverpleegkundigen en bedrijfsartsen.

Download hier het rapport ‘Positie arboverpleegkundigen. Advies voor implementatie taakherschikking binnen de arbeidsgerelateerde zorg’, P.A.M. Jonker-Jorna, MSc. V&VN Arboverpleegkundigen, In opdracht van V&VN, november 2015.