DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

Het Nivel is gestart met een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de diversiteit van taakherschikking. VWS ziet taakherschikking als een speerpunt voor 2020. Met dit onderzoek wil VWS, ter ondersteuning van beleidsplannen, in kaart laten brengen waar de (on)mogelijkheden liggen.

Taakherschikking is één van de beleidsinstrumenten om oplossingen te vinden voor tekorten en andere knelpunten op de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg.

Taakherschikking kan op verschillende manieren gedefinieerd en ingezet worden:

  • Een voorbeeld van taakherschikking van hoger naar lager opgeleide professionals is die van huisarts naar praktijkondersteuner.
  • Een voorbeeld van sectorale/horizontale taakherschikking is de verschuiving van nazorg bij kankerpatiënten van de oncoloog naar de huisarts.

Doel van onderzoek

De grote mate van diversiteit in taakherschikking vormt een uitdaging om deze in kaart te brengen. Maar het is ook een kans. Een kans om te leren van deze diversiteit:

  • in verschijningsvorm;
  • aanleiding;
  • wijze van implementatie;
  • effecten van taakherschikking voor zorgverleners, zorgorganisaties en zorgconsumenten.

Inzicht in welke factoren van invloed zijn op de diversiteit van taakherschikking biedt handvatten om een samenhangende visie op taakherschikking te vormen.

Onderzoeksfasen

Het onderzoek omvat vier fasen:

Fase 1: In de eerste fase wordt taakherschikking breed in kaart gebracht. Het Nivel zal hiervoor de beschikbare Nederlandstalige en Engelstalige literatuur van de afgelopen tien jaar inventariseren. Om de literatuurinventarisatie te verrijken, worden vijf experts uit het wetenschappelijk veld en bestuurders uit de praktijk geïnterviewd.

Fase 2: In de tweede fase worden vijf cases onderzocht. Er zal vooral worden gekeken naar de ontwikkeling in de implementatie en uitvoering van de taakherschikking. Vanuit een veranderperspectief wordt gekeken naar de effecten op de betrokken zorgorganisaties, zorgverleners, leidinggevenden en betrokken patiënten. De vergaarde kennis in fase 1 en 2 dient als input voor de themasessie ‘flexibiliteit van de arbeidsinzet’.

Fase 3: In de derde fase vormen de bevindingen uit fase 1 en 2  de basis voor een groepsdiscussie met de vijf geïnterviewde experts uit fase 1.

Fase 4: Ter afsluiting van het onderzoek zal in fase 4 een rapportage worden opgeleverd. Hierin worden de rode draden, kansen en belemmeringen beschreven. Ook geeft het rapport advies hoe VWS vanuit haar nationale beleids- en systeemverantwoordelijkheid een brede visie op taakherschikking kan formuleren.

 

In het kort:

HET ONDERZOEK: Taakherschikking

WAAROM:

  • De grote mate van diversiteit in taakherschikking in kaart brengen.
  • Inzicht verkrijgen in welke factoren van invloed zijn op de diversiteit van taakherschikking.
  • Handvatten voor VWS om een samenhangende visie op taakherschikking te vormen.

HOE: literatuurstudie; interviews met vijf experts; groepsdiscussie; eindrapportage

START: maart 2020

CONTACT: L.H.D. (Lilian) van Tuyl, Programmaleider Organisatie en Kwaliteit van Zorg, tel 030 2729748, e-mail: l.vantuyl@nivel.nl 

Dit project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VWS.